Houfortuna

Regulamin sklepu internetowego MAT FORTUNA

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
● Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą
● Sklep– sklep internetowy dostępny pod adresem www.houfortuna.pl/sklep
● Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.houfortuna.pl/sklep
● Sprzedawca– Artur Fortuna, Danuta Fortuna prowadzący działalność gospodarczą działający w ramach spółki cywilnej pod nazwą MAT FORTUNA s.c. Artur Fortuna, Danuta Fortuna nr NIP: 6830003137.

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż hurtową produktów opisanych na stronach Sklepu, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
2. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu mają dla Kupujących zawsze zawodowy charakter. W związku z tym, Kupującym nie przysługuje konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy.
3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
4. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego.
Wystarczające są:
– dostęp do Internetu,
– standardowy system operacyjny,
– standardowa przeglądarka internetowa,
– posiadanie aktywnego adresu e-mail.
5. Kupujący może przeglądać zawartość Sklepu bez konieczności podawania danych osobowych, ale nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
7. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.


§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną


1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Kupującemu możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Sklepu, na którą
składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.
2. Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów opisanych na stronach Sklepu.
3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu.
5. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa
świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
8. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail hurtodziez@interia.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację jako użytkownika Sklepu, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca odpowie na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.


§ 4 Prawa własności intelektualnej


1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.


§ 5 Zamówienie


1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość lub jako zarejestrowany klient.
2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto użytkownika w Sklepie. Kupujący może założyć konto użytkownika również na etapie składania zamówienia.
3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji
zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z
którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
5. Jeżeli Kupujący wybrał płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie.
Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 3 dni od zawarcia umowy.
6. Kupujący ma możliwość modyfikacji złożonego zamówienia. W celu wprowadzeniu zmian Kupujący musi skontaktować się ze Sprzedającym, który potwierdzi, czy z uwagi na etap realizacji zamówienia możliwe jest wprowadzenie jeszcze modyfikacji. Jeżeli zmiana jest możliwa Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego i wskaże, czy pociąga to za sobą zmiany w
zakresie ceny, czasu dostawy lub innych ważnych dla Kupującego aspektów. Jeżeli wprowadzenie zmian nie jest możliwe lub Kupujący nie akceptuje skutków zmiany, Kupujący ma prawo anulować zamówienie, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze zrealizowane.
7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane identyfikacyjne. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z
Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.


§ 6 Formy dostawy i metody płatności


1. Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
3. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca wskaże inaczej.
4. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.
5. Operatorem płatności jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale
zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
6. Płatność możliwa jest z wykorzystaniem przelewu on-line lub kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro). W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
7. Dostępna jest również wysyłka za pobraniem, która oznacza płatność przy odbiorze.
8. Faktura dokumentująca sprzedaż zostanie dołączona do przesyłki Kupującemu w formie papierowej.


§ 7 Realizacja zamówienia


1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.
2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
3. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie.
4. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia,
przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek cele przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.


§ 8 Niedozwolone zachowania


1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Niedozwolone jest, w szczególności:
– przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych,
rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych,
– publikowanie w Sklepie treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie,
– korzystanie ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Sprzedawcy,
– podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności poprzez
używanie złośliwego oprogramowania,
– korzystanie z treści dostępnych w Sklepie z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności
rozpowszechnianie tych treści poza Sklepem,
– udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom.
2. W przypadku niedozwolonego korzystania z Sklepu, Sprzedawca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o prowadzenia konta użytkownika poprzez wysyłkę stosownej informacji na adres e-mail przypisany
do konta użytkownika oraz zablokować Użytkownikowi dostęp do konta użytkownika.

§ 9 Odpowiedzialność za wady


1. Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej jest wyłączona.


§ 10 Dane osobowe i pliki cookies


1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
– zawarcie i wykonanie umowy o prowadzenie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
– zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
– realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
– obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, inni podwykonawcy związani ze Sprzedawcą umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4. W ramach korzystania z chatu Tawk, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do USA, w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich. Dostawca chatu gwarantuje odpowiedni poziom ochrony
danych osobowych.
5. Dane osobowe Użytkownika usuwane są po upływie terminu przedawnienia z umowy zawartej z Administratorem, za wyjątkiem danych zawartych w dokumentacji księgowej, które przechowywane są przez okres wymagany
przez przepisy prawa, co stanowi uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
6. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą lub zawrzeć umowę.


§ 11 Postanowienia końcowe


1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów na stronach Sklepu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Kupujący, który posiada konto użytkownika w Sklepie, zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Kupujący może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta użytkownika ze skutkiem natychmiastowym (usunąć konto użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
3. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu jest prawo polskie.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2022